گالری فیلم

فیلم های ساختمان (آناتومی) و عملکرد چشم

  

جهت دیدن ادامه فیلم های مربوط به ساختمان (آناتومی) و عملکرد چشم کلیک کنید.

  فیلم های آموزشی عیوب انکساری Refractive Errors videoes

     

جهت دیدن ادامه فیلم های مربوط به عیوب انکساری Refractive Errors videoes کلیک کنید.

.

فیلم های عینک

    

جهت دیدن ادامه فیلم های مربوط به عینک کلیک کنید.

.

فیلم های لنزهای تماسی Contact lensesvideoes

      

جهت دیدن ادامه فیلم های مربوط به لنزهای تماسی Contact lensesvideoes کلیک کنید.

.

.

فیلم های قوز قرنيه یا کراتوکونوس Keratoconus  

جهت دیدن ادامه فیلم های مربوط به قوز قرنیه یا کراتوکونوسKeratoconus کلیک کنید.

.

.

فیلم های آموزشی خشکی چشم Dry eye videoes 

    

جهت دیدن ادامه فیلم های مربوط به خشکی چشم Dry eye videos کلیک کنید.

.

.

فیلم های مرتبط با شبکیه و بیماری های آن

          

جهت دیدن ادامه فیلم های مربوط به شبکیه و بیماری های آن کلیک کنید.

.

.

 فیلم های مرتبط با پیوند قرنیه Corneal Transplant videos