سربازی و چشم

شرایط چشمی معافیت از سربازی

مشمولان مبتلا به بیماریهای چشم و یا عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:

توضیح:

  • – هیپرمتروپی = هیپرمتری = دوربینی
  • – میوپی = نزدیک بینی
  • – سیکلوپلژی کامل = معاینه چشم با قطره

بند۱-هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل :

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم ، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد.)

الف) هیپرمتروپی بیش از۶ دیوپتر یک چشم : معاف دائم

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هیپرمتروپی بیش از ۸ دیوپتر یک چشم:  معاف دائم

ب) هیپرمتروپی از ۳  تا ۶ دیوپتر هر یک از چشمها : معاف از خدمات رزمی

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هیپرمتروپی از ۳  تا ۸دیوپتر هر یک از چشمها: معاف از خدمات رزمی

بند۲- میوپی با سیکلوپلژی کامل :

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد.)

الف)میوپی بیش از۶ دیوپتر یک چشم : معاف دائم

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر میوپی بیش از ۸ دیوپتر یک چشم:  معاف دائم

ب)میوپی از ۳  تا ۶ دیوپتر هر یک از چشمها : معاف از خدمات رزمی

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر میوپی از ۳  تا ۸دیوپتر هر یک از چشمها: معاف از خدمات رزمی

ند۳- آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل :

(درآستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش تر از اسفر باشد)

الف) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ، مرکب یا مخلوط بالای ۵ دیوپتر یک چشم : معاف دائم

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ، مرکب یا مخلوط بالای ۷ دیوپتر یک چشم: معاف دائم

ب) آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط  از۳  تا ۵ دیوپتر هر یک از چشمها  : معاف از خدمات رزمی

تبصره- برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط  از۳  تا۷ دیوپتر هر یک از چشمها  : معاف از خدمات رزمی

بند۴- فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا دراثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینائی  (دیدکمتر از ۱۰/۱ و یا میدان بینایی کمتر از ۱۰ درجه) باشد  : معاف دائم

بند۵ – اورام ملتحمه فصلی شدید  :  معاف از خدمات رزمی

بند۶- بیماریهای  ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون ، گزروزیس ، آنتروپیون و اکتروپیون :

الف) در دو چشم  : معاف دائم

ب ) در یک چشم  : معاف از خدمات رزمی

بند۷- ناخنک پیشرفته که تامرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلّح دیده شود :

الف ) در دو چشم  با اختلال در میدان بینایی : معاف دائم

تبصره- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر  : معاف از خدمات رزمی

ب ) در یک چشم : معاف از خدمات رزمی

بند۸- لک مرکزی قرنیه:

الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد (لک وسیع در موقعی است که بیش از۳ میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) :  معاف دائم

ب) در موارد خفیف تر :  معاف از خدمات رزمی

بند۹- کراتیت های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم بااختلال در دید : معاف دائم

بند ۱۰ – کلوبوم مادرزادی مردمک :

الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین ) : معاف دائم

ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین) : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۱- ایریدوسیکلیت های شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد  : معاف دائم

بند ۱۲- اکلوزیون وسیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم  : معاف دائم

بند ۱۳- ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی :

الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه یا عدسی توأم باشد  : معاف دائم

ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمی

بند۱۴- کاتاراکت مادرزادی ، ضربه ای ،  متابولیک و کاتاراکت عمل شده :  معاف دائم

تبصره- در صورتیکه بعداز عمل اختلال دید ایجاد نکرده باشد ،  ‌برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند ۱۵- کدورتهای عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی نماید  : معاف از خدمات رزمی

بند ۱۶- کدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت بیماریهای زمینه ای یا تروما  :  معاف دائم

بند ۱۷- کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم  : معاف دائم

بند ۱۸- رتینیت پیگمانتوزا یا  رتینیتهای غیر پیگمانتوزا  یا آلبینیسم  : معاف دائم

 بند۱۹- دژنرسانسهای شبکیه و شب کوری به شرط اثبات توسط ERG  :

الف)با افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی  : معاف دائم

ب) کمتر از نصف ولتاژ  : معاف از خدمات رزمی

تبصره- درخصوص شب کوری یا کور رنگی برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر  : معاف از خدمات رزمی

 بند۲۰- لوکساسیون کامل یاناقص عدسی یالنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم : معاف دائم

بند۲۱ – انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علّت یک یا دو چشم  : معاف دائم

بند ۲۲- آمبولی شریان شاخه ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم  : معاف دائم

بند ۲۳- بیماریهای ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل آتروفی ، هیپوپلازی ، سوختگی ، سوراخ ماکولا، یا خونریزیهای ناحیه ماکولا واسکارماکولا و آتروفی عصب باصره : معاف دائم

بند۲۴- میکروفتالمی یا بوفتالمی یک یا دو چشم  با اختلال بینایی یا کراهت منظر : معاف دائم

بند۲۵- اگزوفتالمی های تومورال یا ضربان دار بعلت بیماریهای سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم :  معاف دائم

بند۲۶- فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد به شرطی که اختلال دید ایجاد کرده باشد :

الف) در دو چشم : معاف دائم

ب ) در یک چشم : معاف از خدمات رزمی

بند۲۷- افتادگی دائمی پلک ( در هر یک از چشمها ) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد :

الف) در دو چشم : معاف دائم

ب ) در یک چشم : معاف از خدمات رزمی

بند۲۸ – استرابیسم   : معاف از خدمات رزمی

 بند۲۹- نیستاگموس دائمی و مشهود : معاف دائم

 بند۳۰- گلوکوم با اثبات توسط تستهای پاراکلینیک  معاف دائم.

بند ۳۱- اجسام خارجی داخل کره چشم  غیر قابل جراحی همراه با اختلال بینایی : معاف دائم

بند۳۲- پیوند قرنیه : معاف دائم

بند ۳۳- کراتوکونوس با تأیید یافته های پارا کلینیک از جمله orb scan یا پنتا کم یا  توپوگرافی قرنیه  :

الف) درصورتیکه با کراتومتری قابل اندازه گیری نباشد : معاف دائم

ب) در صورتیکه عارضه واضح قرنیه و اختلال دید  ایجاد کرده باشد : معاف دائم

ج) در بقیه موارد : معاف از خدمات رزمی

بند ۳۴- تومورهای خوش خیم به هر صورت  : معاف از خدمات رزمی

بند ۳۵- آمبلیوپی یک چشم یا دو چشم  : معاف از خدمات رزمی

بند ۳۶ – خشکی چشم ها  به علت بیماریهای سیستمیک و مزمن : معاف از خدمات رزمی

بند۳۷- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند۳۸-  سایر بیماریها :

 الف) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته دوم  ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی

 ب) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲  آیین نامه می باشند : شش ماه  معاف موقت

ج) سایر بیماریهای موضوع  این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دایم

این آیین نامه از ابتدای مرداد ۱۳۹۳ قابل اجراست.

برگرفته از سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *