اندازه گیری ها در فریم عینک

اندازه ها در قاب عینک (Frame Measurements)

هر فریم عینک اندازه هایی دارد که برای فیت کردن (fitness) صحیح عدسی و تنظیم قاب به کار می روند. یکی از روش های اندازه گیری، استفاده از سامانه داتوم (datum) می باشد .

در سال ۱۹۶۲ انجمن کارخانه های سازنده عینک برای استاندارد سازی اندازه های قاب عینک سیستم باکسینگ (boxing system) را پیشنهاد کرد. مبنای ایده این سیستم این است که خطوط فرضی مماس بر لبه های عدسی عینک طوری ترسیم شود که این باکس لبه های عدسی را در بر گیرد. این سیستم از اضلاع طرفی باکس به عنوان نقاط مرجع در اندازه گیری استاندارد استفاده می کند.

از این  سامانه برای درست قرار دادن مراکز اپتیکی عدسی و ارتفاع قطعه دوکانونی استفاده می شود. در این سامانه، خطوط افقی مماس با بالاترین و پایین ترین لبه داخلی قاب عینک رسم می شوند و یک خط در وسط و موازی با آن ها کشیده می شود.

 

نقطه ای در وسط این خط (datum line) به عنوان مرکز داتوم (datum center) (مرکز هندسی عدسی یا GC ) تعیین می گردد. عرض عمودی  به وسیله خطی  که از این نقطه می گذرد و محدود به دو خط مماس می باشد (mild datum depth)تعیین می گردد.

قطر موثر :(effective diameter)  یا (ED)

به وسیله دو برابر کردن فاصله مرکز هندسی از راس لبه عدسی در بیش ترین فاصله ، به دست می آید. این اندازه گیری برای تعیین کوچک ترین لنزخام اولیه (lens blank) قابل تراش، استفاده می شود.

اندازه پل قاب عینک یا فاصله بین عدسی ها

در سامانه باکسینگ (boxing) فاصله بین عدسی ها را به  DBL ، (distance between lenses) نشان می دهند که معمولا مترادف با اندازه پل قاب عینک می باشد. این اندازه در قاب عینک به صورت فاصله ای بر حسب میلی متر از داخل شیار نازال (سمت بینی) قاب یک طرف تا شیار نازال قاب در طرف دیگر اندازه گیری می شود.

فاصله بین مراکز هندسی 

فاصله بین دو مرکز هندسی (GCD: geometrical center distance) از طرف چپ یک عدسی تا طرف چپ عدسی دیگر اندازه گیری می شود و یا با جمع پهنای عرض چشم  DBL  (eye size) محاسبه می گردد. GCDهمچنین به عنوان فاصله بین مرکز عدسی  (DBC)در قاب عینک شناخته می شود.

ارتفاع قطعه :(Seg height)

  برای تعیین ارتفاع قطعه دوکانونی یا سه کانونی استفاده می شود. نقطه مبدا به صورت فاصله تا پایین یا بالای خط داتوم و یا فاصله تا پایین ترین خط سامانه باکسینگ ارایه می شود.

طول دسته

طول دسته قاب عینک ممکن است به صورت کل طول دسته مشخص گردد و یا از قسمت لولا تا محل خمیدگی گوشی اندازه گیری شود. اگر قطعه انتهایی  (end piece)به قسمت قدامی قاب محدود نشده باشد و درامتداد دسته باشد؛ فاصله بین صفحه سمت قدامی قاب و محل خمیدگی گوشی، اندازه گیری می شود.

مشخصات قاب عینک

اغلب قاب ها به صورت اندازه چشم(eye size) یا اندازه  حدقه (DBL) یعنی اندازه پل بینی یا اندازه دماغه و طول دسته  مشخص می شوند. قاب های فلزی هم چنین ممکن است با میزان طلای موجود در قاب و یا آلیاژ فلز مشخص شوند . وقتی قاب عینک به صورت ۱۳۵- ۲۲ ۵۲􀀀 علامت زده می شود؛ عدد ۵۲ نشان دهنده  اندازه حدقه و عدد ۲۲ نشان دهنده فاصله بین عدسی ها یا اندازه پل می باشد. مربع بین اعداد، نشان دهنده این است که اندازه مطابق با سامانه باکسینگ می باشد. عدد ۱۳۵ نشان دهنده طول دسته بر حسب میلیمتر است.

علامت های قاب عینک ممکن است در طرف داخل بالشتک بینی، در قسمت فوقانی خارجی طوقه عینک (eye wire) یا در قسمت قطعه انتهایی و یا در طرف داخل دسته مشخص شدهباشند. اندازه حدقه معمولا از ۳۸ تا ۶۰ میلی متر است که بصورت ۲ میلی متر- ۲ میلی متر اضافه می شود. اندازه پل بینی به  میلی متر تا ۲۴ میلی متر می باشد که آن هم دو میلی متر دو میلی متر اضافه می شود. اندازه دسته از ۱۰۰ تا ۱۴۵ میلی متر است که ۵ میلی متر، ۵ میلی متر اضافه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *